WHAT WAY? THAT WAY!
De economische crisis heeft veel ondernemers in de afgelopen jaren parten gespeeld. Vele ondernemers, maar ook hele sectoren, zijn in die periode in zwaar weer terecht gekomen. Daarvoor waren diverse oorzaken aan te wijzen, zoals ondernemers die in het verleden op te grote voet hebben geleefd en als gevolg daarvan te weinig vet op de botten hadden om de crisis te overleven. Feitelijk liggen de oorzaken dus bij een verkeerde bedrijfsstrategie in het verleden.  Soms lijken de problemen niet zozeer bij het bedrijf zelf te liggen; er zijn hele sectoren die in de problemen kwamen zoals bijvoorbeeld vastgoed, binnenvaart, transport, automotive en detailhandel en bedrijven waarvan het business- en verdienmodel in sneltreinvaart achterhaald was. De afgelopen 10 jaar hebben veel bedrijven in het teken gestaan van overleven. Overigens gold dat niet voor alle ondernemers, ook in crisistijd zijn er altijd kansen voor ondernemers en zijn er bedrijven die groeien. Zij pasten in een crisistijd hun strategie van het bedrijf tijdig aan.

Verander mee

Inmiddels trekt de economie aan en is er weer ruimte voor groei van ondernemingen. Dat vraagt wederom om een juiste strategiebepaling voor uw bedrijf. Er is namelijk wel wat veranderd in de afgelopen jaren. Zo is bijvoorbeeld het landschap van financieringsmogelijkheden substantieel gewijzigd, zijn bestaande businessmodellen versneld aan het einde van hun levenscyclus gekomen en leiden digitalisering en het gebruik van big data tot weer nieuwe business- en verdienmodellen. En vergeet ook niet dat de strategiebepaling voor ondernemers in een overlevingssituatie een andere is dan in een groeiscenario. Het vraagt om een andere mindset en soms ook om andere skills.

Kernpunten bij groei of strategische herpositionering

1. Perspectief

Definieer een heldere en ambitieuze stip op de horizon, een wenkend perspectief waar je een duidelijke gedachte en gevoel bij hebt. Geen luchtkastelen, geen luchtfietserij of gebakken lucht: dat gaat je misschien wel iets brengen, maar zeer waarschijnlijk niet wat je je voorgenomen hebt. Doorleef dit met jouw directie, managementteam en wellicht zelfs met je gehele bedrijf: dit zorgt voor de nodige energie, passie en draagvlak bij alle mensen in de organisatie.

2. Doelstelling

Vertaal het wenkend perspectief naar concrete doelen. Doe dit laatste als er een lange weg te gaan is naar het einddoel of als er sprake is van een onduidelijke of onzekere stip op de horizon. Bouw een zodanige flexibiliteit in dat je op gezette tijden kunt bijsturen naar het einddoel (wat soms ook nog beweegt).

3. Hypotheses

Ontwikkel mogelijke en realistische scenario’s (“scenarioplanning”) om daarmee te verkennen wat er mogelijk in de toekomst kan gebeuren en wat daarvan de consequenties kunnen zijn (er kan iets gebeuren met de stip op de horizon, of met de geschetste ontwikkelplateaus of met het proces waarlangs de doelen worden gerealiseerd). Op basis daarvan kun je mogelijke bijsturingsacties bepalen. Je kunt dit maar beter vooraf bedenken in plaats van achteraf. Ook hiermee bouw je meer flexibiliteit in en mogelijkheden tot bijsturing naar het einddoel.

4. Valkuilen

Kijk niet alleen naar de commercie, maar ook naar de organisatie en financiën. Groeiende ondernemingen krijgen nogal eens een keer te maken met grote bedrijfskundige uitdagingen (een andere inrichting van je bedrijfsproces en/of van de organisatie, aanpassingen op je ICT-systemen, andere of grotere huisvesting, behoefte aan meer cash/liquiditeit, etc.). Bedenk vooraf waar je allemaal tegenaan kunt lopen. Zo is het bijvoorbeeld goed om samen met anderen de groei te simuleren en met elkaar te kijken waar mogelijke knelpunten kunnen ontstaan.